vi-VNen-US

Lịch sử và danh thắng

Văn bia Tào Khê Viện dựng năm quý hợi (1803) niên hiệu của vua Gia Long thứ hai ghi: “...Thứ quý Nguyệt Đường Đại Hòa Thượng Chân lý Tổ Sư…”.

 Văn bia Tào Khê Viện dựng năm quý hợi (1803) niên hiệu của vua Gia Long thứ hai ghi: “...Thứ quý Nguyệt Đường Đại Hòa Thượng Chân lý Tổ Sư…”.

 

Công tính cụ linh cơ tâm không phát giới giác lâm hữu phiệt; ư công phù hoàng trạch lụ mông ư ban tứ tuần, tư kỳ thụ lịch chi Lục Ty Hòa Thượng pháp tự Như Trí Giác Tuệ Tổ Sư.

 

Công dĩ Kỷ Mùi niên tứ nguyệt thập tứ nhật thị tịch ,kỳ tôn đồ kiến nhất tháp ư Thiên TrùTự dĩ phụng sự yên công’’…

 

Tạm dịch:

 

“Thứ quý hòa thượng Nguyệt Đường Chân lý Tổ sư. Tổ là bậc chân tu kỳ tài uyên bác đạo pháp…năm 40 tuổi ơn vua phong hòa thượng Ty Tăng Lục,pháp tự như Trí Giác Tuệ Tổ Sư".

 

Tổ viện tịch ngày mười bốn tháng tư năm Kỷ Mùi (1499),đệ tử con cháu xây một ngọn tháp ở chùa Thiên Trù thờ phụng Tổ …’’

 

Thiền phả Tào Khê Viện chép: “… Nam mô đạo sơn tháp Tăng Lục Ty Hòa Thượng pháp Tự Như Trí Giác Tụê Tổ Sư .Do tháp tại phía tây chùa Thiên Trù. Giỗ ngày mười bốn tháng tư âm lịch hàng năm".