vi-VNen-US

Tin tức

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn.<br /><br> Xin gửi tới các cổ đông một số nội dung chính trong lần họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

 

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn     

Xin gửi tới các cổ đông một số nội dung chính trong lần họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Thời gian: 08h30 ngày  26 tháng 05 năm 2012.

Địa điểm: Tầng 2, khách sạn NIKKO; số 84 Trần Nhân Tông , Hà Nội.

 Có mặt tại cuộc họp là các cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền nắm giữ 6.217.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,72 %.  Do vậy, đã đủ số thành viên cần thiết và đại hội tiến hành hợp lệ.

Điểm 1. Chủ toạ đoàn và Thư ký  Đại hội:

                Đoàn chủ tọa:

1. Ông   Bùi Mạnh Cường   -  Chủ tịch HĐQT Công Ty -  Chủ tọa Đại Hội

2. Ông   Tôn Thiện Việt       -   Phó Chủ tịch HĐQT          

3. Ông   Trần Văn Năng      -   Tổng Giám Đốc     

Đoàn Thư ký:

1. Ông    Đặng Văn Long                           

2. Bà       Lương Thị Thanh Hưng               

Với 100 % cổ đông tham dự nhất trí.

Điểm 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012

Ông Trần Văn Năng -  Tổng giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1         Doanh thu                   :   48,443,626,547 đồng

2.2        Lợi nhuận sau thuế     :    23,480,307,173 đồng

2.3        Trình Đại hội quyết định chốt mức cổ tức chi trả cho các cổ đông năm 2011 là: 25%.

Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2012, Cổ tức dự kiến: 35% (nếu áp dụng yếu tố giảm thuế thu nhập doanh nhiệp 30%  theo quyết định của Chính phủ)

Đại hội đã biếu quyết thông qua vấn đề trên với  100 % nhất trí.

Ông Trần Văn Năng - Tổng Giám đốc Công ty

Điểm 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát họat động kinh doanh năm 2011

Ông Nguyễn Đắc Thi -  Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 với các nội dung cơ bản như sau:

3.1        Thống nhất số liệu báo cáo tài chính của Công ty năm 2011.

3.2        Chứng từ kế toán, các sổ sách tổng hợp, chi tiết đã mở đầy đủ đúng theo quy định Nhà nước.

3.3        Số liệu phản ánh trên các báo cáo tổng hợp phù hợp, trung thực với các chứng từ gốc liên quan

3.4        Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2011 là rất kịp thời, sát với thực tiễn. Ban Giám đốc triển khai tốt các phương án như thay thế pulleys ga Hương Tích, giảm sự cố kỹ thuật, nâng cao công suất hoạt động vận chuyển khách.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với 100 % nhất trí.

Điểm 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2012.

Ông Bùi Mạnh Cường -  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2012 với các vấn đề cơ bản như sau:

4.1. Tổ chức các phiên họp HĐQT thường xuyên, định kỳ hàng tháng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT và cùng tìm phương hướng sản xuất kinh doanh, biện pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh.

4.2. Việc tăng giá vé thuận lợi đã tạo ra doanh thu, cổ tức cao nhất từ khi Công ty đi vào hoạt động, đã cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu do Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011 đề ra.

4.3. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thu hồi các khoản nợ quá hạn tại Công ty Hồng Lĩnh, Công ty TTLC, các cá nhân nợ tạm ứng trong Công ty. Đến nay đã chấm dứt tình trạng nợ, tạm ứng phát sinh đối với cán bộ CNV.

4.4. Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu các giải pháp về giá vé, vé điện tử, các loại hình dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và tăng doanh thu của Công ty, tăng lợi tức cho Cổ đông.

4.5. Trình Đại hội quyết định mức cổ tức chi trả cho các cổ đông năm 2011 là: 25%.

Đại hội đã biếu quyết thông qua vấn đề trên với 100 % nhất trí.

Điểm 5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

Ông Tôn Thiện Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày tờ trình về kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012 với các nội dung cơ bản:

5.1. Doanh thu năm 2012 dự kiến: 64,0 tỷ đồng.

5.2. Lợi nhuận trước thuế năm 2012 dự kiến: 42,0 tỷ đồng

5.3. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 dự kiến: 31,5 tỷ đồng

5.4. Đề xuất tỷ lệ chia cổ tức dự kiến trong năm 2012 là từ 35%. Trong đó tạm ứng lần 1 là 30%. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định chốt danh sách cổ đông và tiến hành chi trả tạm ứng lần 1 từ ngày 28/5/2012 và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi trả phần tạm ứng cổ tức tiếp theo nếu có.

5.5. Để khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT được phép trích thưởng tối đa tới 50% lợi nhuận sau thuế phần vượt quá mức cổ tức 35%  cho tập thể Ban lãnh đạo và CBNV Công ty có thành tích.

Đại hội đã biểu quyết thông qua vấn đề trên với 100 % nhất trí.

Ông Bùi Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty

Điểm 6. Tờ trình của Ban điều hành về Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %  thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua vấn đề trên với 100 % nhất trí.

Điểm 7. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán bán niên và năm 2012.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %  thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán bán niên và năm 2012, ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán đã đề xuất. Trong trường hợp đặc biệt, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để đảm bảo tính chính xác, phù hợp với pháp luật hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua vấn đề trên với 100 % nhất trí.

Điểm 8. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %  thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT. Mức thù lao năm 2012 vẫn giữ nguyên như năm 2011.

 Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh mức thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách cho phù hợp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua vấn đề trên với 100 % nhất trí.

Điểm 9: Về việc niêm yết cổ phiếu Hutranco lên sàn chứng khoán: sau khi thảo luận Đại hội biểu quyết:

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thích hợp để niêm yết  lên sàn chứng khoán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua vấn đề trên với 100 % nhất trí.

Điểm 10: Tóm tắt một số ý kiến thảo luận

               Đại hội đã tiến hành thảo luận và chất vấn Đoàn chủ tọa như ý kiến của Ông Đặng Văn Giang, Ông Tuấn(ủy quyền của cổ đông Phan Nguyên Toàn)  về vấn đề công ty hiện nay vẫn chưa có chế lương, thưởng. Cách chi trả lương trong lễ hội vừa qua là quá cao so với mọi năm. Cách quản lý của Ban điều hành, và các chỉ tiêu doanh thu.

Ông Đặng Văn Giang - Cổ đông

               Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến đóng góp của các cổ đông nguyên là lãnh đạo của Công ty như Ông Nguyễn Huy Kim – Nguyên Tổng Giám đốc, cổ đông đang làm việc trong Ban lãnh đạo công ty như Ông Bùi Mai Lâm, Ông Bùi Đức Duẩn… góp ý trong năm 2011 và dự kiến năm 2012 là ở mức cao, Cổ đông Công ty nên tập trung vào đoàn kết bảo vệ công ty, sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn và quy mô hơn. Đoàn chủ tọa đã trả lời tất cả các chất vấn của các cổ đông và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông và hứa sẽ giải quyết từng vấn đề để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đem lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông.

Ông Nguyễn Huy Kim - Nguyên Tổng Giám đốc

Đại hội đã kết thúc vào lúc 12 giờ 30” ngày 26 tháng 05 năm 2012.

 

                                                                                    T.M CÔNG TY

                                                                                                                                             Chủ tịch HĐQT

 

                                                                                   Bùi Mạnh Cường