vi-VNen-US

Ban lãnh đạo công ty

Ngày 06 tháng 06 năm 2016 Đại hội cổ đông thường niên của Công ty đã bầu HĐQT, BKS mới của Công ty...

I. Hội đồng quản trị 

- Chủ tịch, người đại diện pháp luật: Ông Bùi Mạnh Cường

- Phó Chủ tịch: Ông Bùi Mai Lâm

- Ủy viên: Ông Đỗ Trọng Khoa

- Ủy viên: Ông Tạ Minh Tư

- Ủy viên: Ông Bùi Quang Dũng

II. Ban điều hành:

 Ông Trần Văn Năng - Tổng Giám đốc

III. Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Đắc Thi

- Ủy viên: Ông Nguyễn Hữu Chân

- Ủy viên: Ông Vũ Minh Chính